ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze maken integrerend deel uit van de bestelbon en factuur, waarvan de klant erkent ze te hebben gelezen en te aanvaarden. Deze algemene voorwaarden zijn de enige geldige en bindende algemene voorwaarden van toepassing op de rechtsverhouding tussen trafficonline en de klant. De algemene voorwaarden van de klant binden trafficonline niet, behoudens wanneer zij schriftelijk en uitdrukkelijk door trafficonline werden aanvaard.

Art.1 Aanvang, duur, verlenging en opzegging van de overeenkomst
1.1. Elke opdracht is slechts geldig en bindend na een schriftelijke bevestiging gegeven door trafficonline.
1.2. De overeenkomst is onherroepelijk en definitief. Mocht de klant overgaan tot annulatie zal hij aan trafficonline een schadevergoeding van 30% van de totaalprijs vermeld op de bestelbon over een periode van twee jaar verschuldigd zijn teneinde de gemaakte kosten en winstderving te vergoeden.
1.3. De overeenkomst gaat in op de “startdatum” zoals op het bestelorder aangegeven en heeft een duurtijd van twee jaar. Bij het verstrijken van de tweejarige termijn kan de klant de overeenkomst middels aangetekend schrijven beëindigen met inachtname van een opzegtermijn van één maand die ingaat de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de opzeg wordt gegeven. Bij gebreke aan een tijdig betekende opzeg wordt de overeenkomst opnieuw geacht te zijn aangegaan voor een duurtijd van twee jaar.

Art.2 Leveringstermijnen
Alle overeenkomsten aangaande de leveringstermijn worden geacht als zijnde gedaan ten indicatieve titel. trafficonline is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding van de leveringstermijn en ontslaat de klant niet van de aanvaarding van de door trafficonline geleverde prestaties. Vertragingen op de leveringstermijn, om welke reden ook, verlenen de klant geen recht op schadevergoeding, prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst. Bij wijzigingen of bij het in gebreke blijven van de klant om informatie, documenten & beelden over te maken en de verbeterde proeven te aanvaarden zal de leveringstermijn automatisch verlengd worden met het vereiste aantal werkdagen. Wanneer de leveringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelde bepaalt trafficonline wanneer de prestaties kunnen worden hervat en afgeleverd zonder dat zij hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

Art.3 Aansprakelijkheid
3.1. trafficonline verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van trafficonline zijn middelenverbintenissen. Voor fouten en zelfs grove fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of onjuiste informatie door de klant is trafficonline geenszins verantwoordelijk.
3.2. trafficonline zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van trafficonline of een aangestelde.
De aansprakelijkheid van trafficonline met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van trafficonline. De totale aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan trafficonline werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.
3.3. De klant erkent dat de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) nooit volledig kan worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval, blikseminslag, …) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware, …), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.
3.4. Overmacht situaties zoals stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover trafficonline geen controle heeft, bevrijden trafficonline, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op prijsvermindering of schadevergoeding.
Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door trafficonline tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Art.4 Intellectuele Eigendomsrechten
4.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computer- programma’s en halfgeleiders.
4.2. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door trafficonline gecreëerde website/webapplicatie worden niet overgedragen aan de klant. Deze verkrijgt voor de duurtijd van de overeenkomst een gebruikrecht en niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Inzake aangekochte foto’s of afbeeldingen verstrekt trafficonline geen garantie.
4.3. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan de software nodig voor het beheer van de inhoud van de website behoren exclusief toe aan trafficonline of een derde waarmee trafficonline hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten.
4.4. De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van trafficonline ten allen tijde respecteren, redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen en trafficonline onmiddellijk in kennis stellen van vermeende inbreuken door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten.

Art.5 Hosting en domeinnamen
5.1. De hostingdiensten worden aan de klant verstrekt voor de duur van de overeenkomst tussen de klant en trafficonline
5.2. trafficonline is nimmer aansprakelijk voor de door de gebruiker op. haar systemen geplaatste inhoud.
5.3. Tenzij er terzake een specifieke bijkomende en afwijkende overeenkomst met trafficonline wordt afgesloten over de terbeschikkingstelling door trafficonline van backups, is de gebruiker uitsluitend verantwoordelijk voor het nemen van backups van zijn hosting-account.

Art.6 Betaling
6.1. Onze facturen en bestelbonnen zijn steeds contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel waar de opdrachtgever zijn verbintenis tot betaling moet uitvoeren.
6.2. Bij niet-betaling van het factuurbedrag op de betalingsdatum is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf de vervaldatum een interest verschuldigd van 8 %. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het factuurbedrag op de vervaldag zal het bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met 10 % met een minimum van 100 EUR en een maximum van 2.500 EUR, ten titel van conventioneel schadebeding wegens buitengerechtelijke kosten. Dit geldt eveneens bij door trafficonline aan de klant verschuldigde gelden. Niet betaling maakt alle verschuldigde bedragen ineens opeisbaar waarbij trafficonline zich het recht voorbehoudt om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de betaling is geschied.
6.3. Elke klacht dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.
6.4. Bij een zware contractuele wanprestatie vanwege de klant, heeft trafficonline het recht om ofwel (1) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (2) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie; trafficonline houdt zich ook het recht voor de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie of ontbinding.
Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door trafficonline verleende diensten betalen, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 20% van het nog te factureren bedrag over de resterende periode onverminderd het recht van trafficonline om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.
6.5. Onderhavige overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch Recht en enkel de Rechtbanken van het district van Brugge zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.